Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze pagina (samen metde documentatie waarnaar wordt verwezen) licht de voorwaarden toe op basis waarvan onze website, beheerd door ILLVA SARONNO S.p.A. (de Site), kan worden gebruikt. Lees aandachtig onderhavige gebruiksvoorwaarden alvorens de Site te beginnen gebruiken.

Deze sitewordt beheerd door ILLVA Saronno S.p.A. (wij) om te worden gebruikt door personen die wettelijk alcoholische dranken mogen nuttigen, in Landen en andere grondgebieden waar de consumptie van alcoholische dranken is toegestaan. Door de Site te gebruiken, worden de voormelde gebruiksvoorwaarden aanvaard en stemt men ermee in deze na te leven.

We verzoeken u onmiddellijk onze site te verlaten indien u onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, indien de gebruiker niet de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt voor de consumptie van alcoholische dranken in het Land of grondgebied waar hij/zij zich bevindt of indien hij toegang krijgt tot onze site vanuit een Land of grondgebied waar het gebruik van onze site niet is toegestaan.

INFORMATIE OVER ONS

ILLVA SARONNO S.P.A.
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
BTW-nummer: IT02649100126
Tel.: (0039)-02–96765.1 — Fax: (0039)-02–70059788
info@illva.com

TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de Siteis enkel tijdelijk toegestaan en we behouden ons het recht voor om de op de Site geleverde dienst te corrigeren, op te schorten, te wijzigen of te onderbreken zonder enige aankondiging. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen waardoor de site niet beschikbaar zou zijn, op elk ogenblik en voor elke tijdsduur.

De gebruiker is verantwoordelijk voor al wat nodig is voor de toegang tot de Site. De gebruiker dient zich er bovendien van te vergewissen dat alle personendie er toegang toe hebben via zijn internetverbinding, op de hoogte zijn van onderhavige gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Indien de gebruiker een identificatiecode, een paswoord of elke andere informatie kiest die deel uitmaakt van een registratiesysteem of een beveiligingsprocedure, of indien deze hem worden verstrekt, dient de gebruiker die informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag hij deze niet openbaar maken aan derden. We zijn niet verantwoordelijk, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door of in samenhang met het niet-naleven van de Voorwaardenbepaald in dit deel. We behouden ons het recht voor om op elk ogenblikalle gebruikersidentificatiecodes en paswoorden te desactiveren, zowel gekozen door de gebruiker als door ons toegewezen, indien we van oordeel zijn dat de gebruiker een van de bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd. Occasioneel kunnen we de toegang tot de Site of tot enkele delen ervan beperken voor de gebruikers.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en databaserechtenop de Site en op het materiaal dat erop is gepubliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt totde merken, alle ontwerpen, de logo’s, de teksten, de beelden, het audio- en videomateriaal, look and feel en software, met inbegrip van codes, interfaces en structuur van de website (Materialen),zijn eigendom van ons, van onzedochterondernemingen, zusterondernemingen en/ofvan onze partners (Eigenaars). De Materialen zijn beschermd door de wetten en de verdragen inzakeintellectuele eigendom in de hele wereld. Alle bovenvermelde rechten zijn voorbehouden. De gebruikermag geen enkel copyright of andere eigendomsinformatie van de Materialen op onze site verwijderen.

We behouden ons het recht voor om alle Materialen op de Site te beschermen. Met uitzondering van hetgeen voorzien in onderhavige voorwaarden, verleent het gebruik van deze Site aan de gebruiker geen enkel recht, titel, belang of vergunning inzake enig Materiaal waartoe hij op de Site toegang heeft. Op voorwaarde dat de gebruiker zich in een Land of een grondgebied bevindt waar de consumptie van alcoholische dranken is toegestaan en dat hij de wettelijke minimumleeftijd heeft voor de consumptie van alcoholische dranken in het Land of het grondgebied waar hij zich bevindt, mag hij een redelijk aantal kopieën afdrukken en uittreksels van alle pagina’s van de Site downloaden voor gewettigd persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Behoudens met onze uitdrukkelijke toelating (enkel bij wijze van voorbeeld, uitdrukkelijke instructieszoals “Klik hier om dit beeld te vergroten”)mag de gebruiker de papieren of digitale kopieën van geen van de afgedrukte of gedownloade Materialen wijzigen en mag hij illustraties, foto’s, video- of audiosequenties op geen enkele wijze afzonderlijk gebruiken van een begeleidende tekst of eigendomsmelding. De reproductie (elektronisch, op papier of in andere formaten), de overdracht, de publicatie, de verdeling, het commercieel gebruik, de aanpassing, de vertaling, de wijziging, de bundeling, het delen, het samenvoegen, de terbeschikkingstelling aan een andere persoon, of de creatie van afgeleide werken van Materialen aanwezig op de Site is verboden en kan een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomswet en andere wetten in de hele wereld.

AANVAARDBAAR GEBRUIK

De Site mag enkel voor legitieme doeleinden worden gebruikt. We behouden ons het recht voor, naar ons exclusieve goeddunken, om het gebruik van de Site te onderbreken. Het is niet mogelijk de site te gebruiken:In gevallen die een inbreuk vormen op een plaatselijk, nationaal of internationaal toepasselijke wet of regelgeving.
In gevallen die illegaal of frauduleus zijn, of illegale of frauduleuzedoelstellingen of gevolgen hebben.
Om minderjarigen op enige wijze te schaden of te proberen schaden.
Om Materialen die niet overeenstemmen met onze content-normen, te verzenden, te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
Om ongevraagde of niet-toegestane reclame of promotiemateriaal of elke andere soortgelijke vorm van verzoeken (spam) door te sturen of de verzending ervan mogelijk te maken.
Om opzettelijk gegevens door te sturen, elk soort materiaal dat virussen, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes bestemd om de werking van software of hardware negatief te beïnvloeden, te verzenden of te uploaden.

INTERACTIEVE DIENSTEN

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten leveren op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms en forums, billboards, music mix rooms, functies voor het uploaden van afbeeldingen, interactieve drinks eninteractieve clubfinders. Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, zullen we duidelijke informatie verstrekken over het type aangeboden dienst, of dezewordt gemodereerd enwelk type moderatie wordt gebruikt (met inbegrip van menselijk of technisch).

We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de eventuele risico’s voor de gebruikers door derden te evalueren wanneer zij een interactieve dienst op de Site gebruiken en geval per geval zal worden beslist of het gepast is de desbetreffende dienst te modereren (met inbegrip van het te gebruiken type moderatie) gelet op dergelijke risico’s. We zijn echter niet verplicht om de interactieve diensten die we op de Site ter beschikking stellen, te controleren, monitoren of modereren en we wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor verliezen of schade voortvloeiend uit het gebruik van de interactieve diensten door de gebruikers die een inbreuk vormt op onze content-normen, ongeacht of de dienst al dan niet is gemodereerd.Indien we een interactieve dienst modereren, verstrekken we de gebruiker normaal gezien de middelen om de moderator te contacteren, indien er zich een probleem of een moeilijkheid zou voordoen.

UPLOADEN VAN MATERIAAL OP DE SITE

Alle materiaal dat op de Site wordt geüpload, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijken niet onderworpen aan eigendomsrechten en, tenzij anders bepaald, behouden wij ons het recht voor om dergelijk materiaal voor om het even welk doel te gebruiken, kopiëren, verdelen en verspreiden aan derden. We behouden ons tevens het recht voor om de identiteit van de gebruiker te onthullen aan elke derde die stelt dat het materiaal dat door de gebruiker op de Site is gepubliceerd of geüpload, een inbreuk vormt op zijn intellectuele eigendomsrechten of zijn privacy-recht. De gebruiker ziet af van alle morele rechten voor alle materiaal dat hij op de Site uploadt.

We zijn niet aansprakelijk ten aanzien van derden voor de inhoud of de nauwkeurigheid van de materialen die worden gepubliceerd door de gebruiker in kwestie of door elke andere gebruiker van de Site.

We hebben het recht om alle materiaal of publicaties van de gebruiker op de Site te verwijderen indien dit volgens ons niet strookt met onderhavigevoorwaarden.

CONTENT

De gebruiker dient zich te houden aan de letter en de geest van de content-normenvoor alle materiaal dat deel uitmaakt van de Site. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke bijdrage en op het geheel ervan.

De bijdragen van de gebruiker moeten:

Precies zijn (wanneer feiten worden vermeld).
Oprecht zijn (wanneer meningen worden uitgedrukt).
Overeen stemmen met het toepasselijk recht in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staen en elk ander Land van waaruit ze zijn verstuurd.

De bijdragen van de gebruiker mogen:

Geen lasterlijk materiaal voor om het even welke persoon bevatten.
Geen obsceen, beledigend, stuitend of provocerend materiaal bevatten.
Geen expliciet seksueel materiaal bevatten.
Niet als doel hebben minderjarigen op enige wijze te schaden of te proberen schaden.

De onverantwoorde en overmatige consumptie van alcoholische dranken vóór de wettelijke minimumleeftijd of het rijden onder invloed niet aanmoedigen, rechtvaardigen of bevorderen.
Niet gericht zijn op gebruikers die de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop en/of consumptie van alcohol niet hebben bereikt.
Niet aanzetten tot geweld.
Niet aanzetten tot discriminatie op basisvan ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuelegeaardheid ofleeftijd.
Geen enkel copyright, databaserecht of handelsmerk van iemand anders schenden.

Op geen enkele wijze personen aanzetten tot fouten.

Niet worden gebruikt in schending van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van derden, als contractuele plicht of geheimhoudingsplicht.
Niet aanzetten tot illegale of immorele activiteiten.
De privacy van anderen niet bedreigen, misbruiken of schenden, of overbodige last, ongemak of spanning veroorzaken.
Niemand intimideren, verstoren, in verlegenheid brengen, ongerust maken of schade berokkenen.
Niet worden gebruikt om zich uit te geven voor iemand anders, of de eigen identiteit of de identificatie van anderen te vervalsen.
Niet de indruk wekken dat bovenvermelde oorzaken en gevolgen van ons afkomstig zijn wanneer dat niet klopt.
Geen illegale handelingen ondersteunen, bevorderen of bijstaan zoals (louter bij wijze van voorbeeld) de schending van het ofhet ongepaste gebruik van de computer.
Deze opsomming is louter illustratief en niet exhaustief voor de soorten onaanvaardbaar gebruik die kunnen leiden tot de beperking, de opschorting of de stopzetting van het gebruik van de Site door de gebruiker.

BETROUWBAARHEID VAN DEGEPUBLICEERDE INFORMATIE

Opmerkingen en andere materialendie op onze site worden verstuurd, mogen niet worden opgevat als betrouwbare adviezen. We wijzen bijgevolg alle aansprakelijkheid af inzake de betrouwbaarheid van dergelijke materialendie op de Site worden overgedragen door bezoekers, of door al wie wordt geïnformeerd over de content ervan.

ONZE SITEVERANDERT GEREGELD

Het is onze doelstelling de site regelmatig te updaten, en we behouden ons het recht voor om de content ervan op elk ogenblik te wijzigen. Het kan ook zijn dat materiaal op onze site niet wordt bijgewerkt en we hebben geen enkele verplichting om dat materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt gepubliceerd, wordt geleverd zonder enige voorwaarde of waarborg inzake de nauwkeurigheid ervan. Binnen de wettelijke beperkingen sluiten wij, de andere leden van de Groep van ondernemingen Di ILLVA SARONNO S.p.A. en onze zusterondernemingen (de Groep ILLVA SARONNO S.p.A.) uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, waarborgen en andere die anders impliciet kunnen zijn opgenomen in de wet, in het gemeenrecht of in de billijkheidsprincipes. Elke aansprakelijkheidvoor eventuele verliezen of rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade veroorzaakt door een gebruiker in samenhang met onze site of met het gebruik ervan, voor de onmogelijkheid om de Site, elke site die ermee is verbonden en alle gepubliceerd materiaal te gebruiken of tengevolge van het gebruik ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke aansprakelijkheid voor: verlies van inkomsten of winsten, verlies van activiteiten, verlies van winsten ofovereenkomsten, verlies van voorziene besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verlies van beheerstijd of van kantoortijd en voor alle andere verlies of schade van welke aard ook, ongeacht of deze voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door wederrechtelijke handelingen (met inbegrip van verzuim), schending van de overeenkomst of andere, ook indien dit te voorzien was. Omdat sommige rechtsgebieden de beperking of de uitsluiting van de aansprakelijkheid of de schade niet toelaten, is de aansprakelijkheid van de Groep ILLVA SARONNO S.p.A. in dezerechtsgebieden beperkt voor zover bij wettoegelaten.

INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER EN DE BEZOEKEN AAN ONZE SITE

De privacy van de gebruiker is belangrijk voor ons. We verwerken de gegevens van de gebruiker overeenkomstig ons Privacy-beleid. Door onze Site te gebruiken, stemt de gebruiker in met een dergelijke verwerking en waarborgt hij dat alle door hem verstrekte gegevens correct zijn.

VIRUSSEN, HACKING ENANDERESTRAFBARE HANDELINGEN

De gebruiker mag geen oneigenlijk gebruik maken van de Site door opzettelijk virussen te introduceren. De gebruiker mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen totde Site, tot de server waarop de Sitewordt gehost noch tot enige server, computer of database die met de Site is verbonden. De gebruiker mag de Site niet aanvallendoor middel van DoS- (denial of service) of DDoS-aanvallen (distributed denial of service).

We zullen elke inbreuk van deze aard overmaken aan de bevoegde instanties en we zullen met deze instanties samenwerken door hen de identiteit van de gebruiker te onthullen. Ingeval van dergelijke schendingen zal het recht van de gebruiker om de Site te gebruiken, onmiddellijk worden stopgezet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door DDoS-aanvallen, virussendie de IT-apparatuur, de programma’s, degegevens of ander materiaal dat eigendom is van de gebruikerkunnen besmetten ingevolge het gebruikvan de Site ofhet downloadenvan materiaal dat erop isgepubliceerd ofop eventuelewebsitesdie ermee zijn verbonden.

LINKS NAAR DE SITE

De gebruiker mag geen links van websites naar pagina’s van de Site opnemen of de Site opnemen in de frame van andere sites. Tenzij anders bepaald, is het verboden om links op te nemen naar andere sites die enige vorm van associatie, goedkeuring of steun van onze zijde zouden kunnen veronderstellen, wanneer dat niet het geval is.

Indien men gebruik wenst te maken van andere Materialenvan de Sito dan wat hierboven is vermeld, gelieve het verzoek te richten tot: webmaster@disaronno.com

LINKSVANOP DE SITE

Indien onze site links bevat naar andere sites en middelen geleverd door derden, worden deze links louter voor informatieve doeleinden verstrekt. We hebben geen enkele controle over de inhoud van dergelijke sites of middelen en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ervoor of voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik ervan.

SCHADEVERGOEDING

De gebruiker verbindt zich ertoe de Groep ILLVA SARONNO S.p.A. te vrijwaren tegen en de vergoeden voor alle verlies, schade of kost die wij oplopen ingevolge het gebruik van de Site door de gebruiker van elke dienst of informatie die toegankelijk is op of via de Site, met inbegrip van informatie die wordt verstrekt door verbonden sites, onze presentatie of overdracht van informatie of materiaal op of via de Site of de schending door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden of elke andere wet, norm of regel. De gebruiker verbindt zich er tevens toe de Groep ILLVA SARONNO S.p.A. te vrijwaren tegen en te vergoeden voor elke vordering indien de door de gebruiker geleverde gegevens of materialen een inbreuk vormen op een wet of een recht van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot de vorderingen wegens laster, schending van de privacy, schending van de vertrouwelijkheid enalle intellectuele eigendomsrechten). We behouden ons het recht voor om elke hogervermelde vordering te verdedigen en te onderzoeken en de gebruiker dient volledig mee te werken met de verdediging.

VOLLEDIG AKKOORD

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van ons privacy-beleid, vormen het volledige akkoord tussen ons en de gebruiker inzake het gebruik van de Site. Indien software of andere downloadbare technologieën uitdrukkelijk ter beschikking worden gesteld op de Site, kan dezesoftware onderworpen zijn aan een licentieovereenkomst die wordt verdeeld of opgenomen in deze software en waarvan de gebruiker zich ertoe verbindt deze na te leven door de voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst te aanvaarden. Indien een van de clausules van onderhavige Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door de territoriaal bevoegde Rechtbank, komen de partijen overeen dat de Rechtbank dient te proberen uitwerking te verlenen aan de intentie van de partijen die in deze clausule is vervat en dat deze verklaring geen invloed zal hebben op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige clausules van onderhavige Voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Voor zover de gebruiker zich in de Verenigde Staten bevindt, zullen onderhavige Voorwaarden worden bepaald en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de Staat New York, met uitzondering van de normen inzake wetsconflict, en zullen alle geschillen die kunnen rijzen met betrekking tot onderhavige Voorwaarden of de toegang tot of het gebruik van de Site worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van New York, in de Staat New York, die haar exclusieve rechtsbevoegdheid op onherroepelijke wijze zal uitoefenen. Als uitzondering op hetgeen hoger bepaald(i) zullen de Engelse rechtbanken exclusieve rechtsbevoegdheid hebben voor alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met bezoeken aan de Site; desondanks behouden wij ons het recht voor om de gebruiker in zijn land van verblijf of in elk ander pertinent land te vervolgen wegens inbreuken op onderhavige Voorwaarden, en (ii) zullen onderhavige Voorwaarden worden bepaald en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Engeland.

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om onderhavige gebruiksvoorwaarden aan te passen door deze pagina te wijzigen. Telkens de site wordt bezocht, wordt de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden toegepast. Bijgevolg, wanneer de site wordt bezocht, dient de datum van de Gebruiksvoorwaarden te worden gecontroleerd (die in de rechterbovenhoek verschijnt) en dienen de wijzigingen ten opzichte van de laatste versie te worden nagekeken.Sommige van de bepalingen in onderhavige voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de Site worden gepubliceerd.

VRAGEN VAN DE GEBRUIKER

Indien u vragen heeft over het materiaal dat op de Site verschijnt, gelieve contact op te nemen met:info@illva.com